گفتی که مرا دوست نداري گله اي نيست


بين من و عشق تو ولي فاصله اي نيست

گفتم که صبر کن و گوش به من دار


گفتي که نه بايد بروم حوصله اي نيست

پرواز عجب عادت خو بيست ولي


تو رفتي و ديگر اثر از چلچله اي نيست

گفتي که کمي فکر خودم باشم و آنوقت


جز عشق تو در خاطر من مشغله اي نيست

رفتي تو خدا پشت و پناهت به سلامت


بگذار بسوزد دل من مسئله اي نيست